Tuesday, September 30, 2008

గూగుల్ వార్తలు

కడు గర్మాగరమైన* వార్తలను సౌకర్యమ్ముగా సేకరిం
చెడి గూగుల్ మన భాషలో విడుదలై శ్రీకారమీరోజునే
చుడితే వార్తల గూటికై, భళిభళీ చూడండనే గోల చే
యడమే నా పని, బాగుబాగనుచు సాయంచేయడం మీ పనీ

गरमा गरम

Saturday, September 13, 2008

జన్మ నక్షత్రము

మత్ప్రీతి పాత్రమైనది
సత్ప్రవరంపు* జనుమం బ్రసాదించుం దా
తత్ప్రవృతులం* బ్రవృధ్ధిం
చిత్ప్రౌఢిమ లొసగు రిక్క* సిరుల ధనిష్ఠా


సత్ప్రవరము - మంచి గుణము గల
ప్రవృతులు - వరము పొందిన వారు
రిక్క - నక్షత్రము

Saturday, September 06, 2008

కత్రినా కోశి

ఇవి బిహారు జన పరిస్థితి గురించి చదివి నేను క్రోధితుడనై వ్రాసిన ముక్కలు.

కత్రినా యుప్పెన కట్టలు ద్రెంచుచు
క్రౌంచ భూమండలి ముంచిదేల్చి
చెప్పిన గుణపాఠ మిప్పటికి గురుతే
కనుకనే గుస్తావు కనకరించె
తొల్లి తల్లడివడె తల్లి మన భరతా
వని వెల్లువల వెల్లి* వాతబడుచు
గురుతుండ వివిగాన గుడ్డిమాలోకాన
కడివోయె* కోశి శోకములుదెచ్చి

ముందు దెబ్బమోది నుడువ* మొగ్గుజూపు
దండ భేద నీతుల నమ్మియుండు గండ
కొన్ని కయ్యాల కొనిదెచ్చుకొన్న జార్జి
బుస్సుమంటు పైకురికెడి బూచిగాడు

మిగుల నపకీర్తి నార్జింప దగిన వాడె
ముందు తాజేసిన తలతిక్క దిగువాయి
పనుల సరిదిద్దె బగ్గీజి* పట్టణంపు
ప్రజకు జతగ నిల్చె వరదబాధ బాపి

ఈ సారి గుస్తావు నేలతాకక మునుపే (ఫీమాతో సహా) అందరినీ సమాయత్తం చేసి సిధ్ధంగా ఉంచాడు జార్జి బుష్షు. హోంవర్కు చేసుకొచ్చిన వాడి పుస్తకం మాస్టారు తనిఖీ చేయనట్టు, గుస్తావు వీరి సంసిధ్ధతని పరిక్షించలేదు. మనవాళ్ళు ఇలాగ హోంవర్కు చేసి ఎన్నాళ్ళయ్యిందో - ఇంకా ఎన్నాళ్ళు పకృతి మేష్టారి దెబ్బలు తినాలో?

లాలు లాలూచిగాడని ఱాలు ఱువ్వు
చేతగాని వాడని గ్రుచ్చిచెప్పు నిశిత
బుద్దిశాలి నితిశుడేమి బొడిచె నీట
మునుగుచుండ బీహారి యూళ్ళు నగరములు

నితిశ్ సంగతి అటుంచితే, మన మన్మోహను డేమి ఒలక బెట్టాడు?

ఒకానొకప్పుడు,

విత్తపు మంత్రి పదవియం
దుత్తముడు ప్రగతికి దోహదుండయి గమనం
బత్తమిలకుండ సతతం
బుత్తలపడువాడు సత్తముండయి జనియెన్

తదనంతరము,

సాటియె లేడెవ్వడతని
పాటికి రాడెవ్వడనుచు పాటవమున నా
రాటము మీఱగ పీఠం
బేటలు వేయక* నొసగుటె బీజంబయ్యెన్

ఠక్కున నిర్ణయాలు తీసుకోలేని ఓ తోలుబొమ్మ దేశానికి ప్రధాని అయి కూర్చుని యుండడానికి.

నోట నాలిక లేదయె వేటికైన
సోనియా తల్లి దీవెనలైన లేని
పనుల ముట్టని మన ప్రధాని నిమిషాల
మీద నిర్ణయా లెటుల తర్ఫీదు చేయు?

వెల్లి: పరంపర
కడివోయె : చెడ్డదయ్యెను
నుడువ : మాటలాడ
బిగ్గీజి : బిగ్ ఈజి, కొత్తార్లియన్సుకి మారు పేరు
ఏటలు చేయక: గొడవ చేయకుండా

Twinkle twinkle little star

ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ కి నా తేటగీతి అనువాదం

మినుకు మినకను చిఱు తార
మింటిన నిను కనుగొని యెపుడు
ఎవ్వరీ ఘన మణిమయమై
వెలుగుల గనియని మైమరపు
మినుకు మినుకను చిఱు తార..
మినుకు మినుకు తార..


తే.గీ. మినుగు మినగను చిఱుతార మింటిన నిను
కనుగొని యెపుడు ఎవ్వరీ ఘన మణిమయ
మై వెలుగుల గనియని మైమరపు మినుగు
మినుగను చిఱుతార మినుగు మినుగు తార

Tuesday, September 02, 2008

పప్పులో బ్రిస్టల్ కాలు

పేలిను కూతురి జారిన
కాలుని పట్టుకుని జాన్మెకైనుని కుమ్మే
య్యాలని కుత్సిత మొద్దని
తాలిమి విలువని తెలిపిన స్థైర్యమొ
బామా