Monday, December 29, 2008

Madagascar 2

గునిసియాడు ‘అలెకి’ యనెడు సింగడొకడు
గఱువ చారల-తురగమ్ము ‘మార్టి’
మృదు మెతక జిరాఫు, ‘మెల్మాను’ యనువాడు
‘గ్లోరి యా’ను నీటిగుఱ్ఱ మొకతె
వీరి గాధలేను వేరుకథలు గావు
మీకు చెప్పుచుంటి నేక బిగిన

No comments: